יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים

20.03.2017

יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים אינן מותרות יותר כבעבר. בחודש דצמבר 2016, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית אושרו בכנסת שורה של  שינויי חקיקה בתחום המסים, שהדרמטי בהם נוגע למיסוי יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים. כלומר, משיכות כספים מחברות על ידי בעלי מניות מהותיים (בעלי מניות המחזיקים 10% ומעלה מהון המניות) או קרובם. ידוע מאז ומעולם כי משיכות כספים על ידי בעל מניות, מעבר לסכום הנטו של משכורתו בחברה, ככל שקיימת, חייבות במס על דיבידנד או במס על הכנסות ממשכורת, לפי העניין. עד היום, מי שמשך כספים מחברה בבעלותו ולא דיווח על דיבידנד, התייחס לכספים אלה כאל הלוואה ולא שלם בגינם מס, אלא אם במסגרת ביקורת שומות מס הכנסה הגיע להסכם פשרה עם הרשויות, שבמסגרתו מוסתה היתרה כדיבידנד או משכורת. כיום, בעקבות שינוי הוראות החקיקה חלה חובה לדווח על משיכות כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ כעל הכנסה במסגרת הדוח השנתי, בהתאם להתניות הקיימות בחוק.  משמעות העניין היא שלא קיימת כיום אפשרות למשוך כספים מבלי לשלם בגינם מס ואי דיווח על הכנסות אלה בדוח השנתי, כמוהו כאי דיווח על הכנסות מעסק, או על הכנסה מכל מקור שהוא, דבר המהווה עבירה פלילית.

יש לשים לב, שאף על החברה חלה חובה חוקית לנכות מס במקור מההכנסה הנ"ל. זאת ועוד, משיכת כספים תיחשב ככזאת, גם אם לא נמשכו כספים בפועל, אלא הועמדו כערובה (בטחונות) על ידי חברה לטובת בעל המניות.

להלן יפורטו בקצרה הוראות החוק הנוגעות ליתרות חובה בעלים וכללי דיווח הכנסות בגינן:

יתרות חובה בעלים בסכום העולה על 100,000 ₪ הקיימות נכון ליום 31.12.2016

במידה וכספים אלה יושבו לחברה עד ליום 31.12.2017, החוק החדש לא יחול עליהם, קרי, הם לא יחויבו במס. יתרות אלה יחויבו בריבית עד למועד השבת הכספים לפי סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה. לגבי סכומים שנמשכו עד 1.1.2013 יחול הדין הקודם, משמע חיוב במס על דיבידנד או במס שולי, בהתאם למקרה.

משיכות כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ החל מיום 1.1.2017

  • משיכת כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ תחשב כהכנסה בידי בעל המניות, בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה (להלן-"מועד החיוב"). לפיכך, כספים שנמשכו במהלך 2017, מועד חיוב המס בגינם יהיה 31.12.2018. במידה ובעל המניות ישיב לחברה את הכספים עד למועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים מהמועד שהחזיר אותם, אלא באופן חד פעמי לתקופה של עד 60 ימים, יהיה בעל המניות פטור ממס על משיכות הכספים כאמור. אם הכספים נמשכו בחזרה לתקופה העולה על 60 ימים, תיחשב משיכת הכספים להכנסה בידי בעל המניות ממועד המשיכה המקורי. במידה ויחול חיוב במס יהא זה מס על דיבידנד, ככל שקיימים רווחים לחלוקה, אחרת, תמוסה ההכנסה בשיעור המס השולי, החל על בעל המניות. כספים שנמשכו בגובה יתרת זכות של בעל המניות בספרי החברה לא יחויבו במס, בתנאי שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך 18 חודשים ממועד המשיכה. במידה והחברה נטלה הלוואה מהבנק ובעל המניות משך מכספים אלה, הוא לא יחויב במס בגינם, בתנאי שההלוואה מהבנק נפרעת על ידו בפועל וכל עוד החברה לא העמידה ערובה להלוואה.

העמדת נכסי חברה לרשות בעל המניות

  • על פי הוראות החוק, גם שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות, תיחשב להכנסה בידו, עד למועד בו ישיב את הנכס לרשות החברה. השבת הנכס עד ליום 31.12.2017 תביא לפטור ממס בגין השימוש בנכס. השבת הנכס לחברה ולקיחתו מחדש בתוך שלוש שנים ממועד ההשבה לא תיחשב להחזרת הנכס מלכתחילה ויחול מס על השימוש בו בגין כל התקופה. נכס שלא הושב לחברה עד למועד החיוב, יהפוך להכנסה בידי בעל המניות בגובה עלות הנכס, בניכוי יתרת זכות של בעל המניות בספרי החברה, ככל שקיימת. במידה ומדובר בדירה, בנוסף ליתרת זכות כאמור, תנוכה גם יתרת הלוואה בנקאית, לה משועבדת הדירה ובלבד שהשעבוד הינו לתקופה של שלוש שנים לפחות.

לאור כל הוראות החוק המפורטות לעיל בנושא יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים, אנו ממליצים:

  1. לבעלי מניות המתגוררים בדירה המצויה בבעלות החברה, להשיב את הדירה לחברה, אחרת יחול מס על כל מחיר הדירה, בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל.
  2. לכל מי שקיימת על שמו יתרת חובה מעל לסכום של 100,000 ₪ להשיב את הכספים לחברה, או לחלופין, לשקול חלוקת דיבידנד מוטב, האפשרי לדיווח עד 30.9.2017 בשיעור מס מופחת של 25% וללא מס יסף.
  3. לתשומת הלב, על פי הוראת שעה ניתן יהיה לחלק דיבידנד מוטב עד ליום 30.9.2017. לאור האמור, לבעל מניות שאין ביכולתו להשיב את הכספים, מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד עד ליום 30.9.2017, שכן הסכומים שמשך יהפכו להכנסה ביום 31.12.2018 בשיעור מס מלא על דיבידנד (מס בשיעור 33% כולל מס יסף), או בשיעור מס שולי (מס בשיעור של עד 50%).

המידע הניתן במאמר / מדריך זה בנושא יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL