חברה משפחתית

01.01.2014

חברה משפחתית הינו מאמר העוסק בנושא והכולל התייחסות לתיקון 197 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים. במסגרת תיקון 197 לחוק, עודכנו אספקטים שונים בקשר עם חברה משפחתית. במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) התשע"ג – 2013, עבר סעיף 64א לפקודת מס הכנסה שינוי מהותי, אשר הגביל את אפשרויות הבחירה של חברות פרטיות, לבקש להפוך ל- חברה משפחתית ו/או קבע כללים לחזרה מ- חברה משפחתית לחברה רגילה. לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם להלן, את תמצית השינויים וכדלקמן:

מהי חברה משפחתית

סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה מגדיר חברה משפחתית כחברה, אשר בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת לפי סעיף 76(ד)(1) ורואים אותם כאדם אחד – הוא הנישום המייצג של החברה. הכנסתה החייבת או הפסדיה של החברה המשפחתית לצורכי מס יחשבו כהכנסותיו או הפסדיו של הנישום המייצג, שהוא :

החבר בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחי החברה או חבר אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחי החברה.

הגשת בקשה לקבלת מעמד חברה משפחתית

חברה משפחתית, יכול ותהיה מוקמת ככזו מיום התאגדותה, ויכול שתתאגד כחברה רגילה ותבקש לאחר מכן להפוך לחברה משפחתית, זאת עד לשלושה חודשים ממועד התאגדותה. עד תיקון חקיקה מס' 197 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, יכלה חברה רגילה לשקול בכל שנה מחדש, להגיש בקשה לפקיד השומה, בתנאי ועמדה בדרישות החוק ולבחור, בהתאם לשיקוליה האם מוטב לה להיחשב כמשפחתית או כחברה רגילה. לאחר תיקון זה, חברה שהתאגדה לאחר ה-1.08.2013 תוכל לבקש להפוך לחברה משפחתית רק פעם אחת, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד התאגדותה, זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה לפקיד שומה. חברות ותיקות יותר, יכלו להגיש בקשה דומה עד ל- 30 בנובמבר 2013, אי הגשת הבקשה עד מועד זה סגרה בפני חברות אלה את האפשרות להפוך לחברה משפחתית.

למעבר לטופס מס הכנסה  2585 א' – לחץ על הקישור – בקשה להכרה בחברה משפחתית.

חיוב במס

כאמור, הכנסותיה של חברה משפחתית חייבות במס בהתאם לשיעור המס של הנישום המייצג, בתיקו, כמו כן, חייבות בתשלומי ביטוח לאומי, על פי הכללים החלים על היחיד. במידה וזכאי הנישום המייצג לפטורים שונים, "תזכה" החברה בפטורים וזיכויים אלו, בכפוף לגובה שיעור אחזקתו של הנישום המייצג ברווחי החברה. בעבר, קיבלה החברה המשפחתית את הפטורים והזיכויים על מלוא ההכנסה החייבת שלה, אף אם, הנישום המייצג החזיק רק בחלק ממניות החברה.

קיזוז הפסדים

הפסדים שהיו לנישום  המייצג לפני הקמת החברה המשפחתית אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה המשפחתית.

דיבידנד

חלוקת דיבידנד מתוך רווחיה של החברה המשפחתית (רווחים אשר הופקו בתקופה שבה סווגה כחברה משפחתית), אינם מחויבים במס נוסף בעת חלוקתם. קבלת דיבידנד בידי חברה משפחתית מחברה ישראלית מחויב במס, שלא כמו דיבידנד בין חברות ישראליות שהן אינן משפחתיות. תיקון 197 קבע כי במידה והחברה חדלה להיות חברה משפחתית, עקב אי עמידה בתנאי סף (פרט למקרה בו לא עמדה בתנאי עקב פטירת חבר בה) והחברה קיבלה דיבידנד באותה שנה, תחויב החברה בשיעור מס כאילו לא חדלה להיות חברה משפחתית, בשיעור המס אצל הנישום המייצג.

מענקי פרישה / מוות

מענקי פרישה / מוות ששילמה החברה לחבריה בשל השנים בהן הייתה משפחתית, לא יוכרו לה כהוצאה ולא יחשבו כהכנסה בידי חבריה.

מקדמות מס / גביית מס

הנתונים המהווים בסיס לחישוב המקדמות של החברה ושל הנישום יצורפו יחד. ניתן לגבות את המס החל על החברה, לרבות המקדמות, הן מהחברה והן מהנישום עצמו.

רווח הון ממכירת מניות חברה משפחתית

בחישוב רווח הון ממכירת מניות חברה משפחתית יופחת מסכום התמורה, סך הרווחים שצברה החברה ולא חילקה לחבריה כשהוא מוכפל בשיעור המניות הנמכרות מסך הון המניות. סכומים כאלה שהופחתו מתמורות בגין מכירת מניות החברה, לא יחשבו כ- רווח ראוי לחלוקה (רר"ל) לעניין סעיף 94ב. במסגרת תיקון 197, נקבע כי רווחי שערוך (אקוויטי) לא יופחתו מסכום התמורה, בנוסף נקבע, כי הפסדיה של החברה המשפחתית שנצברו ויוחסו לנישום המייצג, יתווספו בעת המכירה של המניות לתמורה על מנת למנוע כפל הטבה.

דרכים להפסקת המעמד כ- חברה משפחתית

הפסקה כפויה

אם במהלך שנת המס חדל להתקיים בנישום התנאי שהפך אותו לנישום (אחוזי אחזקה), על החברה לבחור בנישום אחר, ע"פ התנאים ולהודיע על זהותו לפקיד השומה בתוך 60 ימים מיום שהנישום חדל לקיים את התנאי, במידה ולא תודיע על כך, מאבדת החברה את זכאותה להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי.

הפסקה מרצון

חברה משפחתית זכאית לחזור בה מרצונה להיחשב לחברה משפחתית, אך היא חייבת להודיע על כך לפקיד השומה, עד חודש לפני תחילת שנת המס, השינוי לא יחול רטרואקטיבית אלא רק מהשנה העוקבת. בעבר, חברה שחדלה להיות משפחתית וחפצה לשוב ולבקש להיחשב ככזאת, יכלה להגיש בקשה בתום שלוש שנות מס מהשנה בה חדלה להיות משפחתית. החל מהתיקון האמור, חברה משפחתית אשר הפכה לחברה רגילה לא תוכל לשוב להיות חברה משפחתית. מיותר לציין, שבמקרים מסוימים ניתן ואף רצוי לשקול האם כדאי לחברה חדשה לפעול במסגרת של חברה משפחתית או לשקול את הפיכת החברה המשפחתית לחברה רגילה. כרואי חשבון המעניקים שירותי מסים ללקוחותינו, אנו שוקלים לעומק סוגיה זו במסגרת בחינת מסלולי המס הנכונים ביותר לחברה וזאת בהתאם לנסיבות ולצרכים המשתנים. במידה ואכן מסיבות שונות, נמצא שישנה עדיפות לפעול כחברה משפחתית, מובאים השיקולים השונים, לרבות היתרונות הגלומים במסלול מס זה בפני לקוחותינו, לשיקולם והחלטתם.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL