חברה משפחתית עד תיקון 197

01.03.2010

חברה בע"מ ממוסה בדרך כלל על פי שיעורי מס חברות הקבועים בחוק. יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 64א לפקודת מס הכנסה, ישנה אפשרות לפעול במסגרת חברה משפחתית, אשר אינה נחשבת לנישום בפני רשויות המס, קרי אינה נחשבת לנישום לצרכי מס באופן ישיר, אלא הנישום המייצג שלה. חברה משפחתית על פי הוראות החוק, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה.

בשנת 2002 בוטל הסעיף המתייחס לחברה משפחתית בפקודת מס הכנסה ובמקומו נוסף סעיף המתייחס לחברה שקופה והמציע את אותו המודל, עם כללים מחמירים יותר, כדי להיחשב ל"חברה שקופה". כמו כן, נקבעו הוראות מעבר לפיהן חברה משפחתית לא תוכל להתקיים יותר ותאלץ לבחור אם להיות שקופה או חברה רגילה.

המצב המשפטי הנוכחי הוא כזה שהסעיפים אומנם קיימים בחוק, אולם כיוון שלא הותקנו התקנות הנדרשות, הם אינם בתוקף, קרי, כיום ניתן להקים חברה משפחתית ולא ניתן להקים חברה שקופה. כאשר יותקנו התקנות, אם בכלל, יחולו הוראות המעבר והסעיף הדן בחברות שקופות.

להלן תקציר הוראות פקודת מס הכנסה החלות כיום על חברה משפחתית:

קשר המס בין החברה לבעליה

הכנסתה החייבת או הפסדיה של החברה המשפחתית יחשבו כהכנסותיו או הפסדיו של:

החבר שהוא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחי החברה

או

החבר שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחי החברה

(להלן –הנישום)

הגשת בקשה לקבלת מעמד חברה משפחתית

על החברה להגיש בקשה לפקיד השומה לקביעת הנישום לו ייוחסו הכנסותיה והפסדיה תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה או לא יאוחר מחודש מתחילת שנת מס כלשהי. הסכמת החבר להיות הנישום שלו ייוחסו ההכנסות וההפסדים של החברה חייבת להיות מצורפת בכתב לבקשה.

חיוב במס

הכנסותיה של חברה משפחתית חייבות במס ע"פ מדרגות המס ליחיד בתיקו של הנישום, כמו כן, חייבות בתשלומי ביטוח לאומי, על פי הכללים החלים על היחיד. לדוגמא: דיבידנד המתקבל בידי חברה משפחתית חייב במס בשיעור 25%, אלא אם היא בעל מניות מהותי, אז יחויב הדיבידנד במס ששיעורו 30%. הדיבידנד פטור מדמי ביטוח לאומי.

קיזוז הפסדים

הפסדי הנישום שנוצרו לפני הקמת החברה המשפחתית אינם ניתנים לקיזוז מול הכנסות החברה.

דיבידנד

רווחים שמוסו כאמור לעיל, לא יחשבו לעולם כדיבידנד, גם לאחר הפסקת היות החברה משפחתית

מענקי פרישה / מוות

מענקי פרישה /מוות ששילמה החברה לחבריה בשל השנים בהן היתה משפחתית, לא יוכרו לה כהוצאה ולא יחשבו כהכנסה בידי חבריה.

מקדמות מס

הנתונים המהווים בסיס לחישוב המקדמות של החברה ושל הנישום יצורפו יחד.

ניתן לגבות את המס החל על החברה, לרבות המקדמות, הן מהחברה והן מהנישום עצמו.

רווח הון ממכירת מניות חברה משפחתית

בחישוב רווח הון ממכירת מניות חברה משפחתית יופחת מסכום התמורה, סך הרווחים שצברה החברה ולא חילקה לחבריה כשהוא מוכפל בשיעור המניות הנמכרות מסך הון המניות. הפחתת סכום התמורה נעשית הן למוכר והן לקונה.

סכומים כאלה שהופחתו מתמורות בגין מכירת מניות החברה, לא יחשבו כרווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) לעניין סעיף 94ב.

הפסקת היות החברה משפחתית

הפסקה כפויה

אם במהלך שנת המס חדל להתקיים בנישום התנאי שהפך אותו לנישום (אחוזי אחזקה), על החברה לבחור בנישום אחר, ע"פ התנאים ולהודיע על זהותו לפקיד השומה יחד עם הגשת הדו"ח לאותה השנה.

אם החברה לא הודיעה על השינוי כאמור חלה עליה סנקציה מיידית – היא מאבדת את זכאותה להיות חברה משפחתית לצרכי מס

הפסקה מרצון

חברה משפחתית זכאית לחזור בה מרצונה להיחשב לחברה משפחתית, אך היא חייבת להודיע על כך לפקיד השומה, עד למועד הגשת הדוח השנתי של אותה השנה לגביה אינה רוצה עוד את מעמדה.

חברה שחדלה להיות משפחתית תוכל לשוב ולבקש להיחשב ככזאת רק בתום שלוש שנות מס מהשנה בה חדלה להיות משפחתית.

מיותר לציין שבמקרים מסוימים ניתן ואף רצוי לשקול האם כדאי לפעול במסגרת של חברה משפחתית, לרבות המועד למתן ההודעה לפקיד השומה בדבר הרצון להיחשב כחברה משפחתית. כרואי חשבון המעניקים שירותי מיסים ללקוחותינו, אנו שוקלים לעומק סוגיה זו במסגרת בחינת מסלולי המס הנכונים ביותר לחברה וזאת בהתאם לנסיבות ולצרכים המשתנים. במידה ואכן מסיבות שונות, נמצא שישנה עדיפות לפעול כחברה משפחתית, מובאים השיקולים השונים, לרבות היתרונות הגלומים במסלול מס זה בפני לקוחותינו, לשיקולם והחלטתם.
למאמר מעודכן יותר בנושא זה שפורסם באתר המשרד, לחץ על הקישור – חברה משפחתית – תיקון 197.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL