דיווחי סוף שנה לפקיד שומה

17.12.2019

דיווחי סוף שנה לפקיד שומה – כמו בכל שנה, גם השנה לקראת סיומה, נדרש להגיש דיווחים לפקיד השומה בסוף שנת 2019, הכוללים הודעות, דיווחים והצהרות בקשר עם שורה של נושאים כמפורט להלן:

רשימת תכנוני מס החייבים בדיווח

במסגרת המאבק של רשות המסים בתכנוני המס הבלתי לגיטימיים, נקבע בתיקון לחוק כי תחול חובת דווח על רשימה של תכנוני מס, שרשות המסים תאשר מעת לעת, בוועדת הכספים של הכנסת. חשוב להבהיר שאין הרשות רואה בכל תכנון מס המצוי ברשימה כתכנון מס שאינו לגיטימי, אלא ככזה שחובה לדווח עליו במסגרת טופס 1213, שאותו יש לצרף לדוח השנתי – "הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח – מס הכנסה".

למאמר נרחב יותר בנושא זה שפורסם באתר המשרד, לחץ על הקישור- תכנוני המס החייבים בדווח.

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח למס הכנסה

בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה יש לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח.

עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

  • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.
  • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

הדיווח הנ"ל חל על יחיד או חברה שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון, עולה על 3 מיליון ₪, או שהכנסתם מרווח הון עולה על מיליון וחצי ₪.

הדיווח לא חל על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2)לפקודה.

הדיווח כאמור יעשה עם הגשת הדוח השנתי במסגרת טופס 1346. את הטופס יש להגיש במועד הגשת הדוח או בתוך 60 ימים ממועד זה.

רשות המיסים פרסמה רשימה של עמדות שחייבות בדיווח לדוגמא זקיפת שווי שימוש ברכב. את הרשימה המלאה ניתן לראות על גבי הטופס.

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח למס ערך מוסף

בהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף יש לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח.

עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

  • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס החולפת.
  • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או על 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים לכל היותר.

הדיווח לא חל על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, על מלכ"ר ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.

הדיווח כאמור יעשה במסגרת טופס 1346/מע"מ.  את הטופס יש להגיש בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה ננקטה עמדה החייבת בדיווח.

רשות המסים פרסמה רשימה של עמדות שחייבות בדיווח לדוגמא ניכוי מס תשומות בחברת אחזקות, יבוא שירותים מחו"ל וכו'. את הרשימה המלאה ניתן לראות על גבי הטופס.

דיווח בגין חוות דעת

בהתאם להוראות סעיף 131ד לפקודת מס הכנסה יש לדווח על קבלת חוות דעת.

אדם שקיבל חוות דעת בכתב חתומה על ידי נותן חוות הדעת שהעניקה לו יתרון מס בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, ידווח עליה במסגרת טופס 1345.

חובת הדיווח חלה בהתקיים אחד מהסעיפים הבאים:

  • שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא בסך של 100,000 ₪ לפחות, והוא תלוי כולו או חלקו    בסכום יתרון המס שיווצר למקבל חוות הדעת.
  • חוות הדעת היא תכנון מדף, כלומר חוות דעת שמתקיים לגביה אחד מהתנאים הבאים:

היא כוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא וניתנה במישרין או בעקיפין ע"י נותן חוות דעת  לשלושה לפחות בתוך תקופה של שנתיים שאינם קרובים ולא מתקיימת ביניהם שליטה , והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיה המיוחדות של מקבל חוות הדעת.

נותן חוות הדעת הציע את חוות הדעת למקבל מיוזמתו והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולה או חלקה.

הדיווח הנ"ל חל על יחיד או חברה שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון, עולה על 3 מיליון ₪, או שהכנסתם מרווח הון עולה על מיליון וחצי ₪ ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

הדיווח לא חל על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2)לפקודה.

הדיווח לא חל בשל חוות דעת שניתנה לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה  או ערעור.

מחירי העברה

מדובר בחובת תיעוד בקשר עם עסקאות בינלאומיות שנעשו עם צד קשור.

יש למלא טופס הצהרה כנספח לדוח המס השנתי. טופס זה כולל פרטים לגבי אופן העסקה, פרטי הצד הקשור ומחיר העסקה. כמו כן, על המנהלים להצהיר כי העסקה נעשתה בתנאי שוק.

חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד מלאי

במקרה ובו עריכת מפקד המלאי לא בוצעה ביום המאזן (31.12.2019) ניתן לבצעה במועד של 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי תאריך זה. במידה ופער הזמן בין מועד הספירה ליום המאזן עולה על 10 ימים, קיימת חובת מסירת הודעה על כך לפקיד השומה.

חברה משפחתית

לפי המצב החוקי החדש, לא תוכלנה עוד חברות להפוך למשפחתיות אלא תוך שלושה חודשים מיום התאגדותן. היה וחברה לא בחרה בכך במשך הזמן שהוקצב כאמור, לא יתאפשר לה להפוך למשפחתית בשלב מאוחר יותר.

בחירה במסלול מס בשיעור 10% על השכרת דירה למגורים

יחיד המעוניין לבחור במסלול זה  לגבי שנת 2019, חייב לשלם את המס בגין הכנסה זו לא יאוחר מיום 30.01.2020, אלא אם שילם מקדמות במהלך שנת 2019. במקרה של תשלום המס במועד מאוחר יותר, יוטלו על סכום המס הפרשי הצמדה וריבית.

חברת ארנק

חוק מיסוי חברות ארנק קובע כי החל מיום 01.01.2017, ההכנסה החייבת של חברת מעטים (חברה בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר, שאין לציבור עניין ממשי בה), שאינה חברת משלח יד זרה, הנובעת מפעילותו של יחיד, שהינו בעל מניות מהותי בה (מי שמחזיק יחד עם קרובו 10% לפחות באמצעי השליטה בחברה), תיחשב כהכנסתו של היחיד והוא אשר יהיה חייב במס בגינה. כפועל

יוצא מכך, לא ניתן לקזז כנגד הכנסה זו הפסדים של החברה, שמקורם בהכנסות אחרות. מיותר לציין כי מעצם העובדה שההכנסה תיחשב כהכנסת היחיד, תחול בגינה חבות דמי ביטוח לאומי, בכפוף לתקרה.

חובת דיווח ותשלום מקדמות מס בגין רווח (הפסד) הון

במכירת נכס הון שאינו ני"ע סחיר, יש לדווח ולשלם את המס בתוך 30 יום ממועד המכירה.

חובת דיווח ותשלום מקדמת מס בגין רווח הון ממכירת ניירות ערך

קיימת חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך נסחרים במכירת ניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור, כולו או חלקו.

דיווח שנתי על ניכויים (856+126) באופן מקוון

בפקודת מס הכנסה  נקבע כי יש להגיש דוחות ניכויים שנתיים לשנת 2019 (דוח 126 – ניכויים ממשכורות ושכר עבודה; דוח 856 – ניכויים מתשלומים שאינם משכורת ושכר עבודה) באופן מקוון בלבד, עד ליום 30.04.2020.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL